اقدامات انجام شده جهت پیشگیری از کرونا و راه اندازی پیش تریاژ مامایی در ورودی مرکز امیرالمومنین (ع)
.

اقدامات انجام شده جهت پیشگیری از کرونا و راه اندازی پیش تریاژ مامایی در ورودی مرکز امیرالمومنین (ع)

اقدامات انجام شده جهت پیش گیری از کرونا در این مرکز به شرح زیر می باشد: کلیه مادران و نوزادان در ۲ نوبت از نظر شک به کرونا تحت ارزیابی قرار می گیرند. بخش هایی برای ایزوله تنفسی، بیماران معمولی و بیماران ویژه در نظر گرفته شده است. ضدعفونی محیط به طور مداوم انجام می شود. همچنین کلیه مراجعین به اورژانس مامایی در سالن انتظار پیش تریاژ شده و بیماران مشکوک جدا از سایرین خدمت دریافت می کنند.