ارزیابی خارجی اعتباربخشی بیمارستانی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع) انجام شد.

ارزیابی خارجی اعتباربخشی بیمارستانی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع) انجام شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع): ارزیابی خارجی اعتباربخشی بیمارستانی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع) انجام شد. طبق برنامه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، تیم کارشناسان استانداردهای اعتباربخشی در روزهای ۷ و ۸ ام بهمن ماه سال ۱۳۹۸ از مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع) بازدید نمودند.

.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع):

ارزیابی خارجی اعتباربخشی بیمارستانی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع) انجام شد.

طبق برنامه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، تیم کارشناسان استانداردهای اعتباربخشی در روزهای ۷ و ۸  بهمن ماه سال ۱۳۹۸ از مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع) بازدید نمودند.

جلسه افتتاحیه با حضور ریاست تیم ارزیابی، سرکار خانم جهانگیری (ارزیاب ارشد) و تیم ارزیاب سرکار خانم دکتر نادری، خانم رحیمی، آقای مهندس باطبی و کارشناسان محترم معاونت درمان و تیم مدیریت اجرایی بیمارستان راس ساعت ۸/۱۵  صبح مورخ ۹۸/۱۱/۷ در دفتر مدیریت بیمارستان برگزار گردید.

ابتدا جناب آقای دکتر حسینی در جلسه افتتاحیه ضمن خیر مقدم به ارزیابان و میهمانان محترم با ارائه سخنرانی کوتاه در خصوص معرفی بیمارستان و خدمات قابل ارائه در این مرکز و مشارکت فعال پزشکان، مسئولین واحد ها و پرسنل در استقرار و اجرای استانداردهای اعتباربخشی پرداختند.سپس ارزیابی محورهای استانداردهای اعتباربخشی توسط ارزیابان مربوطه با حضور در واحدها و بخش های درمانی آغاز و به مدت ۲ روز به طول انجامید.

کلمات کلیدی
خانم نجمه ابراهیمی
تهیه کننده:

خانم نجمه ابراهیمی

تصاویر