بازدید هیات ارزیابی وزارت بهداشت از مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع)

.

بازدید هیات ارزیابی وزارت بهداشت از مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع)

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع): اعضای هیات ارزیابی وزارت بهداشت در روز شنبه 28 دی ماه ۹۸ از گروه زنان مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع) بازدید کردند. در حاشیه این بازدید جلسه ای با حضور خانم دکتر صمیمی و خانم دکتر رحمانی از وزارت متبوع و رئیس بیمارستان ، کادر مربوطه آموزشی و کلیه اعضای هیات علمی گروه زنان تشکیل و به بررسی نقاط ضعف و قوت گروه زنان مرکز پرداخته شد.

.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع):

 

اعضای هیات ارزیابی وزارت بهداشت در روز شنبه 28 دی ماه ۹۸  از گروه زنان مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع) بازدید کردند. در حاشیه این بازدید جلسه ای با حضور خانم دکتر صمیمی و خانم دکتر رحمانی از وزارت متبوع و رئیس بیمارستان ، کادر مربوطه آموزشی و کلیه اعضای هیات علمی گروه زنان تشکیل و به بررسی نقاط ضعف و قوت گروه زنان مرکز پرداخته شد. همچنین جلسه ای با حضور گروه دستیاران زنان در دفتر مدیریت بیمارستان جهت ارتقای گروه زنان تشکیل شد.

خانم نجمه ابراهیمی
تهیه کننده:

خانم نجمه ابراهیمی

تصاویر