تقدیر و تشکر بیمار فرحان پاکدامن از بخش اورژانس اطفال بیمارستان امیرالمومنین (ع)

.

تقدیر و تشکر بیمار فرحان پاکدامن از بخش اورژانس اطفال بیمارستان امیرالمومنین (ع)

بیمار فرحان پاکدامن از پرستاران و رزیدنت های بخش اورژانس اطفال بیمارستان امیرالمومنین (ع) تقدیر و تشکر کرد.

.

روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع):

بیمار فرحان پاکدامن که به بخش اورژانس اطفال بیمارستان امیرالمومنین (ع) مراجعه کرده بود از رفتار مناسب، اخلاق خوب و مسئولیت پذیری پرستاران و رزیدنت های این بخش تقدیر و تشکر کرد.

کلمات کلیدی
خانم نجمه ابراهیمی
تهیه کننده:

خانم نجمه ابراهیمی