انجام اولین عمل رادیکال هیسترکتومی در دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

 

 

انجام اولین عمل رادیکال هیسترکتومی در دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

تهیه کننده:

نجمه ابراهیمی

گالری عکس مرتبط