حضور مسئولین ستاد عتبات عالیات و ستاد عتبات دانشگاه جناب آقای استقامت در مرکز

 

 

حضور مسئولین ستاد عتبات عالیات و ستاد عتبات دانشگاه جناب آقای استقامت در مرکز

حضور مسئولین ستاد عتبات عالیات و ستاد عتبات دانشگاه جناب آقای استقامت در مرکز حضور مسئولین ستاد عتبات عالیات و ستاد عتبات دانشگاه جناب آقای استقامت در مرکز حضور مسئولین ستاد عتبات عالیات و ستاد عتبات دانشگاه جناب آقای استقامت در مرکز حضور مسئولین ستاد عتبات عالیات و ستاد عتبات دانشگاه جناب آقای استقامت در مرکز حضور مسئولین ستاد عتبات عالیات و ستاد عتبات دانشگاه جناب آقای استقامت در مرکز حضور مسئولین ستاد عتبات عالیات و ستاد عتبات دانشگاه جناب آقای استقامت در مرکز
تهیه کننده:

آقای آذرپور

گالری عکس مرتبط