مراسم تودیع مدیریت محترم بیمارستان جناب آقای رهبر

تهیه کننده:

آقای رضا آذرپور

گالری عکس مرتبط